Att söka bostadsanpassningsbidrag

Om du har ett funktionshinder så har du rätt att genom bidrag få din bostad anpassad efter dina behov. Denna rättighet regleras genom ”Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag”. Syftet med att tillhandahålla dessa lösningar är att du ska kunna bo kvar hemma vilket är till gagn både för dig och samhället.

Den typ av produkter som omfattas av bostadsanpassningsbidragen är sådant som monteras fast i din bostad. I Svan Cares sortiment inkluderas Bidette, armstöd, stödhandtag m.m. Dessa produkter hanteras av kommunernas arbetsterapeuter och bostadsanpassningsbidragshandläggare. Andra produkter som inte monteras fast, utan är lösa, betraktas som hjälpmedel och tillhandahålles i första hand av hjälpmedelscentralerna.

Nedan redovisar vi den vanliga vägen för att erhålla bostadsanpassningsbidrag.

Du skall söka bidraget i din hemkommun. Sök efter ”Bostadsanpassningsbidrag” på kommunens hemsida och ta kontakt med dem på telefon eller mail. Handlingar för att söka bidraget erhåller du från kommunen. Genom kontakt med dem kan du också tillse att du får besök av en arbetsterapeut som kan intyga att du har de behov av hjälp som du anser. Därefter tar du kontakt med oss för att få en offert så att du kan söka bidrag på rätt belopp.

Du behöver lämna in tre dokument för att ansökan skall kunna hanteras:

  1. Ansökan ifylld dig själv eller genom fullmakt
  2. Ett intyg avseende dina behov skriven av arbetsterapeut och/eller läkare
  3. Ett intyg från fastighetsägare att anpassning får utföras om du inte själv äger fastigheten

Skicka in dessa dokument till handläggaren för bostadsanpassningsbidrag i din hemkommun. Du kommer senare att få ett skriftligt besked med information om bidraget beviljats eller ej sänt per post hem till dig. Vid ett positivt besked kan du själv ta kontakt med oss för att utföra installationen. Om du skulle få ett negativt beslut så kan du överklaga. Tillsynsmyndighet avseende bostadsanpassningsbidragen är Boverket.

 

 

Om du känner dig vilsen kring denna administration kan även vi vara behjälpliga.

Eftersom vi jobbar dagligen med dessa ärenden så vet vi normalt sett hur det fungerar i just din kommun. Observera att om kostnaden för installationen (produkt och arbete) överstiger bidraget så får du själv bekosta den delen.