Att få hjälpmedel

Sverige följer FN-konventioner som innebär att man åtagit sig att ge personer med funktionshinder stöd. Tillgång till medicintekniska hjälpmedel är en del av det stöd som erbjuds.

Hjälpmedel från hjälpmedelscentral

Sjukvårdshuvudmännen i varje region har lokala regler och riktlinjer för hur man får medicintekniska hjälpmedel och vilka hjälpmedel man får. Detta är politiskt beslutat och ser olika ut i landet. Det kan även vara olika om man får låna hjälpmedel kostnadsfritt eller om det är en avgift. På Vårdguiden 1177 finns mer information om detta. En del hjälpmedel bedöms vara egenansvar och de bekostar brukaren själv.

Hjälpmedel som behövs vid till exempel rörelsehinder får man låna från Regionens Hjälpmedelscentral. Dessa köps från hjälpmedelsfirmor som till
exempel Svan Care. Det standardutbud av hjälp-medel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen kallas för hjälpmedelssortiment. När standardutbudet inte passar kan man ansöka om att få hjälpmedel som är utanför regionens sortiment.

Den som är ansvarig för att beställa och prova ut hjälpmedel kallas förskrivare. Förskrivaren är ofta arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hjälpmedelsförskrivningen går via hjälpmedelscentralen som levererar hjälpmedlet. Det är viktigt att varje hjälpmedel justeras så att det passar användaren.Detta är förskrivarens ansvar men hjälpmedelscentralens konsulenter och tekniker medverkar ibland. Hjälpmedelsförskrivning ska följa Socialstyrelsens regler. Det är flera steg i den så kallade förskrivningsprocessen. Det är viktigt att alla stegen följs för att hjälpmedlet ska fungera så bra som möjligt och fylla sitt syfte.

Det finns flera syften med hjälpmedel. Hjälpmedlen kan ha till syfte att underlätta aktiviteter som att förflytta sig eller kommunicera. Det kan vara att kompensera för eller träna någon fysisk förmåga man saknar. Ett annat syfte är att öka delaktigheten i vardagen. Delaktighet kan definieras som att ha inflytande och engagemang i sin livssituation.

Hjälpmedel via bostadsanpassningsbidrag

En annan hjälp samhället erbjuder är bidrag för att anpassa sin bostad. Den som har en bestående funktionsnedsättning kan söka så kallat bostadsanpassningsbidrag i kommunen där man bor. Syftet är att man så långt som möjligt ska klara sig självständigt i sitt hem. För att få bidraget behövs ett intyg som beskriver behoven. Detta skrivs vanligen av arbetsterapeut på hälsocentral, kommunen eller habiliteringen. Det kan vara samma person som skriver intyg till kommunen som förskriver hjälpmedel från hjälpmedelscentralen.

Det är bara de fasta funktionerna i hemmet som man kan få anpassade via kommunens bostadsanpassningsbidrag. Fasta funktioner är sådant som är fast monterat, till exempel väggmonterade handtag, handfat, spol- och torktoalett och mycket mer både inomhus och utomhus. Alla hjälpmedel som står på hjul eller är flyttbara får man förskrivet via hjälpmedelscentral.

Klicka här för att ta del av fler Stories